Παπανίκος, σχολή οδηγών

Κατηγορία Α2

Κατηγορία Α2

Μοτοσικλέτες  max 35 KW ή 0.2 KW/kg που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας,ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας.  Μετά από 2 χρόνια μπορεί να δώσει για κατηγορία Α και ας μην καλύπτει το όριο ηλικίας ( το 24έτος που απαιτεί η  κατηγορία Α ). Ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του διπλώματος είναι το 20ο έτος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να έχει συμπληρώσει το το 16ο έτος για μοτοποδήλατο και ελαφρά τετρακυκλο το 18ο  έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ισχύος max 11kW ή με λόγο ισχύος προς βάρος max  0,1 kW/kg  το 20ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ισχύος max35kw  ή λόγου ισχύος προς βάρος 0,2kw/kg  και το 24ο έτος για ανεξάρτητα κυβικά
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής & διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α***.
 • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

 1. Ταυτότητα ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ. (Για όσους δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα χρειάζεται άδεια διαμονής που να εμφανίζονται 186 ημέρες συνεχής διαμονής στην Ελλάδα και διαβατήριο
 2. ΑΦΜ (αν δεν υπάρχει πρέπει να εκδοθεί από την εφορία.
 3. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 4. Παράβολο 50 €
 5. Έκδοση των πιστοποιητικών υγείας από συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε. (Παθολόγο και Οφθαλμίατρο) μαζί με την απόδειξη των γιατρών
 6. Παράβολο 30€  για την έκδοση του διπλώματος
 7. Παράβολο 10€ για γραπτές εξετάσεις
 8. Παράβολο 10€  για πρακτικές εξετάσεις
 9. Βιβλιάριο Ασθενείας (αν δεν υπάρχει χρειάζονται οι εξής εξετάσεις: Γενική αίματος, ουρία, ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα)
 10. Παράβολο παραλαβής 18 € 
 11. Υπεύθυνη δήλωση και αίτηση εκτύπωσης (τις προμηθεύεστε από τη σχολή)
 12. Έγγραφο με την ομάδα αίματος για να αναγράφεται στο δίπλωμα (δεν είναι υποχρεωτικό)
 13. Τα παράβολα εκδίδονται απο την εφορία ή ηλεκτρονικά απο το e-paravolo.gr

Τα παράβολα τα αναλαμβάνει και η σχολή να τα εκδώσει χωρίς επιβάρυνση!

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 1. Ταυτότητα ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ. (Για όσους δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα χρειάζεται άδεια διαμονής που να εμφανίζονται 186 ημέρες συνεχής διαμονής στην Ελλάδα και διαβατήριο
 2. ΑΦΜ (αν δεν υπάρχει πρέπει να εκδοθεί από την εφορία.
 3. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 4. Παράβολο 30 €  για την έκδοση του διπλώματος
 5. Παράβολο 10€  για γραπτες εξετάσεις και 10€ για πρακτικές
 6. Παράβολο παραλαβής  27 € 
 7. Φωτοτυπία διπλώματος
 8. Υπεύθυνη δήλωση και αίτηση εκτύπωσης (τις προμηθεύεστε από τη σχολή)
 9. Έγγραφο με την ομάδα αίματος για να αναγράφεται στο δίπλωμα (προαιρετικά)
 10. Τα παράβολα κδίδονται απο την εφορία ή ηλεκτρονικά απο το e-paravolo.gr

Τα παράβολα τα αναλαμβάνει και η σχολή να τα εκδώσει χωρίς επιβάρυνση!


ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 32 ώρες (21 ώρες Κ.Ο.Κ. & 11 ώρες Μοτό)
Πρακτικά
: 14 ώρες

Αν ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 11 ώρες Μοτό
Πρακτικά
: 14 ώρες