Παπανίκος, σχολή οδηγών

Κατηγορία Γ - Έως 7500 kg

Φορτηγά έως 7500 kg μικτού βάρους και με δυνατότητα έλξης έως 750 kg. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή από προηγούμενη ανανέωση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β τουλάχιστον.
 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος κατώτερο ή ίσο με 7,5 τόνους ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων οποιουδήποτε βάρους. Άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ, για οχήματα οποιουδήποτε βάρους, χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Γ.
 • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει και άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

 1. Ταυτότητα ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ. (Για όσους δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα χρειάζεται άδεια διαμονής που να εμφανίζονται 186 ημέρες συνεχής διαμονής στην Ελλάδα και διαβατήριο
 2. ΑΦΜ (αν δεν υπάρχει πρέπει να εκδοθεί από την εφορία).
 3. Φωτοτυπία διπλώματος
 4. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 5. Παράβολο 30 €  για την έκδοση του διπλώματος
 6. Παράβολο 50 €
 7. Έκδοση των πιστοποιητικών υγείας από συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε. (Παθολόγο και Οφθαλμίατρο) μαζί με την απόδειξη των γιατρών
 8. Βιβλιάριο Ασθενείας (αν δεν υπάρχει χρειάζονται οι εξής εξετάσεις: Γενική αίματος, ουρία, ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα)
 9. Παράβολo παραλαβής  108 € 
 10. Υπεύθυνη δήλωση και αίτηση εκτύπωσης (τις προμηθεύεστε από τη σχολή)
 11. Τα παράβολα εκδίδονται απο την εφορία ή ηλεκτονικα απο το e-paravolo.gr


Τα παράβολα τα αναλαμβάνει και η σχολή να τα εκδώσει χωρίς επιβάρυνση!

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ και άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

 1. Ταυτότητα ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ. (Για όσους δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα χρειάζεται άδεια διαμονής που να εμφανίζονται 186 ημέρες συνεχής διαμονής στην Ελλάδα και διαβατήριο
 2. ΑΦΜ (αν δεν υπάρχει πρέπει να εκδοθεί από την εφορία).
 3. Φωτοτυπία διπλώματος
 4. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 5. Παράβολο 30 €  για την έκδοση του διπλώματος
 6. Παράβολο παραλαβής  108 € 
 7. Υπεύθυνη δήλωση και αίτηση εκτύπωσης (τις προμηθεύεστε από τη σχολή)
 8. Τα παράβολα εκδίδονται απο την εφορία ή ηλεκτρονικά πο το e-paravolo.gr

Τα παράβολα τα αναλαμβάνει και η σχολή να τα εκδώσει χωρίς επιβάρυνση!

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για όλους του υποψηφίους με ή χωρίς επαγγελματικό δίπλωμα

Θεωρητικά: 7 ώρες
Πρακτικά: 10 ώρες

Μετά το 21ο έτος μετατρέπεται σε Γ (χωρίς όριο), χωρίς εξετάσεις.